Stikytiky.eu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.stikytiky.eu

Všeobecné Obchodní Podmínky

 1. Obecná ustanovení
 1. Tyto Všeobecné podmínky definují pravidla pro používání webových stránek a služeb dostupných na adrese www.stikytiky.eu (“Webové stránky”), jejíž provozovatelem a majitelem je OSVČ Jeonga Yu adresou Horní 776. Sviadnov, 739 25, IČO: 07378670, společnost zapsána v živnostenském úřadu Městského úřadu Frýdek-Místek. ( dále jen “Poskytovatel služeb” nebo “Stikytiky”).
 2. Každý Uživatel před použitím Webových stránek by si měl přečíst tyto všeobecné podmínky. Používáním Webových stránek se Uživatel zavazuje a souhlasí s dodržováním ustanovení těchto Všeobecných podmínek.
 3. Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky Poskytovatele služeb upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží společnosti Stikytiky a kupujícím, který prostřednictvím této Webové stránky, nebo prostřednictvím jiné webové stránky, či mobilní aplikace, hodlá zakoupit u poskytovatele služeb zboží nebo službu. 
 4. V aktuální nabídce Zboží na Webových stránkách mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
 5. Pokud Poskytovatel služby nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Poskytovatel služeb je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.
 6. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Nákupní Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Poskytovatelem služeb uzavře nákupem, zůstane uložená u společnosti a není Zákazníkovi přístupná.
 7. Poskytovatel služeb může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Poskytovatel služeb informuje Zákazníky o změně VOP na Webových stránkách, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.
 8. Poskytovatel služeb je oprávněn prodej Zboží na Webových stránkách kdykoli ukončit
 1. Uzavření smlouvy
 1. Poskytovatel služeb na Webových stránkách nabízí ke koupi razítka a samolepky pro děti (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.
 2. Možnost uzavření Smlouvy s Poskytovatelem služeb za podmínek uvedených v nabídce na Webového portálu zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Webových Stránkách a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce.
 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.
 4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.
 5. Poskytovatel služeb neručí za nedoručení zásilky z důvodu nesprávné adresy, nebo nesprávného kontaktu.
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Zákazník uzavřel smlouvu po objednávce zboží a zaplacení.
 9. Poskytovatel služeb předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo (Adresu) oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za Poskytovatele služeb předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.
 10. V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Poskytovatel služeb nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží ihned. Daňový doklad bude následně ke stažení na profilu Zákazníka na Webových stránkách, či na emailu.

ZÁKAZNÍK VŮČI DODAVATELI PROHLAŠUJE A ZARUČUJE, ŽE:

je plně svéprávný a veškeré údaje, které poskytuje společnosti The Remote Lab, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží, a také že se před zahájením užívání Webových stránek důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 1. Změna A Zrušení Objednávky
 1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Webových stránkách. Její změna je možná pouze ze strany Poskytovatele služeb, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec Poskytovatele služeb za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.
 2. Zrušení Objednávky není možné kvůli atypickému produktu, jenž je vyroben na míru podle specifikací zákazníka a výroba produktu začíná jeho objednávkou. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem Poskytovatele služeb pouze adresu doručovatele
 3. Marným doručením není dotčeno právo Poskytovatele služeb požadovat a vymáhat Smluvní Pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky (150 Kč). Pokuta za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si Poskytovatel služeb vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.
 4. Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.
 5. V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. odstoupit od smlouvy
 1. Odstoupení Od Smlouvy A Práva Z Vadného Plnění (Reklamace Zboží)

Poskytovatel Služeb prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

 1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.
  1. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží jenž je vytvořeno na míru a podle potřeb Zákazníka. 
 2. Pro vyloučení veškerých pochybností Poskytovatel Služeb v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se zboží v otevřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není nyní možné vrátit, třeba po použití a vyzkoušení zboží, jenž je plněno barvou, či používáno na lepení.
 3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a Poskytovatelem služeb uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Zákazník má právo na reklamaci zboží pakliže:

 1. Zboží není v souladu s objednaným produktem.
 2. Zákazník dostal poškozený produkt, či nedokončený produkt během předaní zboží, kupříkladu pokud při předání zboží je zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití. 
 3. Zažádá o reklamaci během předání zboží a ne později

Zákazník se také zaručuje, že neprodleně po převzetí zboží zkontroluje a přesvědčí se o vlastnostech a množství.

 1. V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na Webových stránkách.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 3. Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.
 4. Poskytovatel služeb je povinen dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Stikytiky.
 5. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
 7. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel služeb způsobil porušením své povinnosti.
 8. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
 9. Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:
  1. Zboží jenž je vyrobeno na zakázku,
  2. Zboží již ve slevě
  3. Či vyplývá to již z povahy zboží
 10. Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 11. Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit.
 12. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel služeb nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.
 13. Je-li vada brána a poskytovatel služeb i zákazník se domluvili na reklamaci zboží, zákazník bere na vědomí, že všechny náklady s opětovnou dopravou zpět poskytovateli služeb platí samotný zákazník. 
 1. Cena zboží A Platební Podmínky
 1. Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na daňovém dokladě.
 2. Zákazník bere na vědomí, že se za službu a zboží platí platebními podmínkami vybranými Webovou stránkou, tudíž v případě platební brány se na tuto platbu vztahují platební podmínky platební brány třetí strany. 
 1. Odpovědnost A Záruky
 1. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Webové stránky a zboží využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.
 2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Webových stránek způsobené přerušením přívodu el. energie.
 3. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Webových stránek a také nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránkých ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 4. Poskytovatel služeb neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené. Také neodpovídá za služby logistických společností a za rozbití zásilky během převozu. Zákazník je povinen řešit tyto problémy s logistickou firmou. 
 5. Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Poskytovatel služeb dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky, nebo emailem, informován.
 6. Poskytovatel služeb také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.
 1. Další Práva A Povinnosti Smluvních Stran
 1. Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Webové stránky (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat služby výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Webových stránek.
 2. Přístup a užití Webových stránek ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
 3. Zákazník není oprávněn používat Webové stránky způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz. Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků Poskytovatele služeb, a výhradně v souladu s účelovým určením Webových stránek.
 4. Zákazník užívá portál na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu jsou pouze ilustrativní.
 5. Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající webové stránky ani za další hmotné a nehmotné ztráty.
 6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Webovým stránkám.
 7. Poskytovatel služeb není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 1. Ochrana Osobních Údajů, Obchodní Sdělení A Reklama

O tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností Vám můžeme zaslat obchodní sdělení.

 1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
  1. Vaše jméno a příjmení,
  2. adresa,
  3. obchodní firma,
  4. sídlo společnosti,
  5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
  6. telefonní číslo nebo
  7. e-mailová adresa.
  8. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

Když si na našich webových stránkách zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. adresa pro doručení,
 3. telefonní číslo,
 4. e-mailová adresa.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.

V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro použití při příštím nákupu, abyste je nemuseli znovu zadávat. Zároveň uložíme Vámi nakoupené produkty do seznamu „Mé oblíbené“, díky kterému najdete tyto produkty při příštím nákupu rychleji z jednoho místa na webu či v mobilní aplikaci. Pokud budete chtít získat přístup k historii objednávek pod svým e-mailem, můžete si k němu nastavit heslo.

Pakliže na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, nebo využíváte zákaznický účet námi zřízený, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás, a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených položek pro další nákup a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.

Pakliže si u nás zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech.

Vyplníte-li nám po provedeném nákupu dotazník spokojenosti, přiřadíme ho k údajům o Vaší objednávce a budeme údaje Vámi uvedené v dotazníku zpracovávat za účelem zvyšování kvality našich služeb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

 1. provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
 2. zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;
 3. využití osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.
 4. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie a údajů o tom, že čekáte miminko, že máte dítě do 12 let a údajů o datu narození a pohlaví dítěte zpracovávat taktéž pro následující účely:

 1. provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
 2. zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;
 3. využití osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 1. Kdo Má K Vašim Osobním Údajům Přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní společnosti,
 2. externí advokátní kanceláři;
 3. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.
 1. Doba Zpracování Osobních Údajů
  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
  2. Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 12 let.
  3. Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek našeho zboží do té doby, než si jej zrušíte. Pakliže si však zřídíte zákaznický účet a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 5 měsíců od jeho zřízení. Údaje o Vašich nákupech uchováváme ve Vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme, kromě situace, kdy:
   1. jste u nás za posledních 6 měsíců nakoupili; nebo
   2. jste se za posledních 12 měsíců do Vašeho zákaznického účtu přihlásili; nebo
   3. jestliže jste nám udělili souhlas 
  4. Osobní údaje, které zpracováváme na Základě Vašeho souhladu budeme zpracovávat do doby než Váš souhlas odvoláte posláním emailové zprávy nebo dopisu na adresu uvedenou na začátku tohoto dokumentu.
 2. Vaše Práva Plynoucí Ze Zpracování Osobních Údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům;
  2. právo na opravu;
  3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  4. právo na omezení zpracování údajů;
  5. právo vznést námitku proti zpracování; a
  6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
  7. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9. Doručování Korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Zavěrečná Ustanovení 

Pokud vztah související s užitím Webové Stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla OSVČ.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Stikytiky je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Stikytiky je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Webové Stránce kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory jsou uvedeny na webové stránce. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: Hello@stikytiky.eu. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na Hello@stikytiky.eu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.11.2018.